Heidrun Feistner: Testament eines Frühlings an den Frühling gerichtet, 2011
Heidrun Feistner: Bürgerpark / Bild 1
Heidrun Feistner: Bürgerpark / Bild 2
Heidrun Feistner: Am Sonntag hinaus / Bild 1
Heidrun Feistner: Am Sonntag hinaus / Bild 2
Heidrun Feistner: Am Sonntag hinaus / Bild 3

2011 Auszug